STYRE

Styremedlemmer:
Helge Nybakken - styreleder
Aasmund Lyhus - nestleder
Anne Marie Heggemsnes
Paul Christian Justad
Tor Kristen Haugen

Varamedlemmer:
Truls Hallingstad
Odd Vetle Andersen
Grethe Ovenstad
Jan O. Stolp
Lars Erik Petersen
VEDTEKTER FOR LIER BYGDEDTUN

Godkjent av Lier kommunestyre 12.12.89,
med endringer godkjent av økonomi- og samordningsutvalget 30. 09. 1999

§ 1 Lier Bygdetun er en stiftelse med formål å bygge opp og drive bygdetun/bygdemuseum for Lier, samle inn, ta vare på og gjøre tilgjenglig materiale knyttet til liv og virksomhet i Lier fra de eldste tider fram til i dag.

§ 2 Stiftelsens grunnkapital er eiendommen Nedre Overn: Lier gnr. 123/1 gitt stiftelsen gjeldfritt av Lier Historielag

§ 3 Lier Bygdetun skal være tilgjenglig for alle. Åpningstider skal være kunngjort.
Lier Bygdetun kan bistå skolene med informasjon og veiledning. Lier Bygdetun kan, når det er faglig forsvarlig, stille gjenstander til disposisjon for fellesutstilling (for eksempel vandreutstilling) som organiseres offentlig.

§ 4 Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer. Av disse oppnevnes 3 av Lier Historielag
og 2 av Lier Kommune. På samme måte oppnevnes tilsvarende antall varamedlemmer. Styret velger selv formann og nestformann blant styremedlemmene for et år av gangen. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.

Hvis Lier Bygdetun kommer med i offentlig tilskuddsordning utvides syre med 2 medlemmer, hvorav Buskerud Fylke oppnevner den ene og Lier Historielag den andre, begge med personlige varamedlemmer.

Styre er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styrevedtak er gyldig når minst 3 medlemmer har stemt for. Dersom styre får 7 medlemmer, kreves tilsvarende 4 medlemmer tilstede og 4 stemmer tilslutning for gyldig vedtak.
Formann/møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 5 Stiftelsen skal ha arbeidsutvalg som etter styrets instruks ivaretar bygdetunets oppbygging og drift. De ulike utvalgene skal til enhver tid ha ett styremedlem fra stiftelsen.

§ 6 Bygdetunet kan søke faglig hjelp hos fylkeskonservator og nærliggende museum med faglig kvalifisert personell.

§ 7 Bygdetunets gjenstander skal merkes, katalogiseres og dokumenteres. De kan ikke selges eller føres ut av landet eller avhendes på annen måte, jfr. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 § 23

§ 8 Bygdetunets bygninger og alt løsøre skal til enhver tid holdes assurert for den verdi styret fastsetter. Skulle noe av samlingen ødelegges ved brann eller på annen måte, og styret med godkjennelse av de antikvariske myndigheter finner at det ikke kan restaureres eller fornyes, skal erstatningssummen disponeres etter styrets beslutning til fordel for
Lier Bygdetun

§ 9 Pantsettelse av eiendommen må godkjennes av stiftelsen, Lier kommune og Lier Historielag

§ 10 Stiftelsen skal være undergitt de bestemmelsene som til enhver tid gjelder for stiftelser.

§ 11 Ved opphør av stiftelsen har Lier Historielag og Lier Kommune felles ansvar for å sikre videre forvaltning og drift av anlegget og samlingene. Evt. nye eiere eller annen eierkonstellasjon skal godkjennes av både Lier Historielag og Lier Kommune.

§ 12 Forslag om vedtektsendringer kan fremmes av stiftelsens styret og godkjennes i henhold til Lov om stiftelser av 23.mai 1980
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.