STILLING LEDIG

Daglig leder for Lier Bygdetun

100% stilling som daglig leder for Lier Bygdetun er ledig for en engasjert og dyktig leder. Lederen skal tilrettelegge for fortsatt omfattende frivillig innsats, aktiv drift og formidling og videreutvikling av bygdetunet. Stillingsbeskrivelsen og stiftelsens vedtekter ligger vedlagt.
Lier Bygdetun er allerede en aktiv og godt etablert kulturarv-virksomhet i Lier. Ambisjonene er imidlertid store, og den rette lederen skal sammen med styret og i samarbeid med de frivillige, historielaget og kommunen sikre bygdetunet en robust og god videre drift og utvikling. Drift av bygdetunets frivilligkontor ligger som del av stillingen.
Hvem og hva søker vi etter?
- En leder med en sterk hånd som må ha dokumentert kompetanse vedr. økonomi og prosjektledelse.
- Du må ha god forståelse for frivillig arbeid, og ha evnen til å organisere og samarbeide med frivillige og andre.
- Du må ha et varmt hjerte og interesse for museumsdrift.
- Vi ønsker en strukturert, synlig og praktisk leder for Lier Bygdetun med kompetanse også vedr. formidling og markedsføring.
Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt. Forskjøvet arbeidstid må i noen grad påregnes.
Søker bør disponere bil.
Vi tilbyr:
- Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø i vakre omgivelser.
- Varierte oppgaver og stor selvstendighet i utforming av jobben.
- Fleksibel arbeidstid.
- Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Åsmund Johannessen via mobil 99 37 30 30 eller epost aasmund.johannessen@lier-bygdetun.no.
Søknadsfrist: 01. desember 2017. Søknad sendes elektronisk til styreleder eller pr. post til Stiftelsen Lier Bygdetun v/styreleder Åsmund Johannessen, Paradisbakkene 29, 3403 Lier.


Stillingsbeskrivelse for daglig leder ved Lier Bygdetun


1. Mål for stillingen
Daglig leder skal sikre daglig drift og målrettet utvikling av Lier Bygdetun i tråd med vedtektene for Stiftelsen Lier Bygdetun og styrets planer. Daglig leder har det løpende ansvar for økonomi, HMS, tilrettelegging og oppfølging av frivillige og ansatte og utadrettet markedsføring med sikte på at Lier Bygdetun skal framstå som en faglig god forvalter og formidler av kulturminner og en aktiv og åpen møteplass for alle i grønne Lier.

2. Rammer og organisatorisk plassering
Daglig leder er underlagt og rapporterer til styret, og møter på alle styremøter som styrets sekretær og møtetilrettelegger. I det daglige holdes kontakten med styret via styrets leder.
Styret vedtar årlige planer og budsjetter for drift og utvikling som daglig leder har ansvar for å følge opp. Styret godkjenner organisasjonsplaner etter forslag fra daglig leder.
Daglig leder skal ha jevnlig kontakt også med hovedsamarbeidspartnerne Lier Historielag v/ leder og Lier kommune v/kultursjef.
Daglig leder har også rollen som leder av bygdetunets frivilligkontor, og sørger for søknader, rapporteringer mm i fht. krav for driftstilskudd.

3. Ansvar og myndighet
Daglig leder har innenfor rammene av pkt 1 og 2 ansvar for forvaltningen av bygdetunets menneskelige og materielle ressurser. Daglig leder er administrativt leder også for konservator som imidlertid faglig er direkte underlagt styret.
Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til daglig drift og styregodkjente og planlagte byggearbeider/utviklingsprosjekter. Regninger/fakturaer skal enten konservator eller styreleder signere i tillegg til daglig leder.
Saker og avtaler som har strategisk betydning og/eller som binder bygdetunet over tid, skal framlegges for styret for drøfting og beslutning.
Daglig leder har et særlig ansvar for å rekruttere, tilrettelegge for og følge opp frivillige ved bygdetunet, som er en av bygdetunets viktigste ressurser. Daglig leder fungerer i forhold til dette som leder av bygdetunets frivilligkontor med de forutsetningene som ligger i dette fra departementets side.
Daglig leder skal organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte, og kan delegere løpende oppgaver eller enkeltprosjekter til andre ansatte, arbeidsgrupper eller andre aktører. Ansvaret for oppgavene som delegeres ligger likevel hos daglig leder i forhold til styret som eier.

4. Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene følger av punktene over, bl.a.:
- Sikre god fagmessig forvaltning og drift av bygdetunets bygninger, anlegg og gjenstander i tråd med vedtekter og planer - på bygdetunet og i forhold til midlertidige lagre og samlinger under bygdetunets forvaltning.
- Tilrettelegge for møter, planer og saker for styret og være styrets sekretær.
- Være økonomiansvarlig og holde god oversikt over budsjett og regnskap og alle tilhørende oppgaver.
- Være HMS-ansvarlig og med særlig ansvar for tilrettelegging og oppfølging av ansatte og frivillige.
- Sikre rekruttering og ivaretakelse av frivillige i hht. retningslinjer for frivilligsentraler.
- Sikre årlig skiftende utstillinger med fast åpningstid i sommerhalvåret.
- Sikre jevnlige aktiviteter og arrangementer.
- Tilrettelegge for utleie.
- Sikre en god og bred markedsføring av bygdetunet og alt som skjer på tunet.
- Ta kontakt og holde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og fagmiljøer.
- Ta initiativ til tiltak som vil styrke bygdetunet og tilbudene ved bygdetunet.
- Følge opp styrets vedtak forøvrig.
Et møtested i grønne Lier

Bygdetunet ligger flott til i Lierdalen. På Lier Bygdetun kan du også oppleve lokalhistorien i et levende miljø.
Lier Bygdetun drives med stor dugnadsinnsats fra både frivillige, medlemmer av historielaget og andre frivillige foreninger.

I løpet av året holdes flere godt besøkte arrangement, som Julemarkedet og Kulturminnedagen. Under arrangementene arrangeres ofte aktiviteter for barn, som hest- og traktorkjøring. Og på Gjestgiveriet er det bevertning.